تبلیغات
حتی المقدور شماره های دریافتی از 118 را برای استفاده های بعدی در دفتر خود یادداشت فرمایید

                                                             

جهت ارائه هرگونه پیشنهادات و انتقادات در مورد این سایت و کدهای خدماتی 118 - 119 - 191 - 192 - 126 - 195 و دفاتر بهره برداری می توانید با شماره تلفن 196 تماس بگیرید .